Best practice toolkit

Hands-on project experts

+316 54 78 09 71

Algemene voorwaarden

Wij, SmartTeam, bieden via Software-as-a-Service (SaaS) de software SmartTeam Toolkit (de Software) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden en het service level die op het gebruik van de Software van toepassing zijn. Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@smartteam.nl of per post: SmartTeam, Oude Liermolenweg 5, 2678MN de Lier.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

 

Artikel 1 – Algemeen

1. SmartTeam levert informatie- en communicatieapplicaties voor professionals, teams en organisaties, waarmee u digitale gegevens snel en efficiënt organiseert en omzet in stuurinformatie om uw prestaties te kunnen verbeteren.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten.
3. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden.
4. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
2. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.

 

Artikel 3 – Prijs

1. De prijs voor het gebruik van de Software wordt vermeld in de offerte.
2. De prijs wordt o.a. bepaald op basis van het aantal geregistreerde gebruikers per de 1e dag van de kalendermaand. Een nieuwe gebruiker wordt door een gebruiker met administrator rechten (Administrator) toegevoegd. Een Administrator heeft binnen de overeenkomst daarvoor van u de bevoegdheid ontvangen.
3. De prijs is exclusief eventuele onkosten, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
4. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal drie maanden na de aankondiging daarvan, ingaan.
5. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, kunt u binnen 30 dagen de
overeenkomst met ons opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

 

Artikel 4 – Betaling en incassokosten

1. Wij zullen u maandelijks een factuur sturen. U moet de facturen altijd binnen 14 dagen na factuurdatum hebben voldaan.
2. Als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet, dan bent u automatisch in verzuim. In dat geval bent u de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment dat u het volledig verschuldigde bedrag voldoet.
3. U bent automatisch in verzuim als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet. In dat geval bent u aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een openstaand bedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger bedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
– 15% over de eerste €2.500;
– 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
– 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
– 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
– 0,5% over het overige deel.

 

Artikel 5 – Gebruik van de Software

1. Er kunnen verschillende typen gebruikers in de Software worden bepaald. Afhankelijk van het type gebruiker, wordt toegang tot (onderdelen van) de Software vastgesteld. Een Administrator heeft de bevoegdheid om nieuwe gebruikers toe te voegen en gebruikerstypes te bepalen.
2. U krijgt van ons een persoonlijk account met wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de Software. Alleen u mag gebruik maken van het persoonlijk account. U mag anderen geen toegang geven tot de Software.
3. U moet uw accountgegevens en wachtwoord strikt geheimhouden. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord.
4. U bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van uw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
5. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

 

Artikel 6 – Beschikbaarheid en onderhoud van de Software

1. Wij hebben service levels vastgelegd voor de beschikbaarheid en het te verrichten onderhoud. Deze kunt u vinden in onze offerte en vormt onderdeel van de overeenkomst die wij met u sluiten.

Artikel 7 – Derden

Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de SaaS overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

 

Artikel 8 – Overmacht

1. Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als u de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen.
2. Als de overmacht langer duurt dan twee maanden, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen u een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat u de Software heeft gebruikt.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
2. U krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. U kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.

 

Artikel 10 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:
1. bestandgegevens, bedrijfsgegevens en overige door gebruikers ingevoerde data in de software;
2. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie; en
3. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovengenoemde informatie is toegankelijk voor medewerkers van Smart Team voor service doeleinden.

 

Artikel 11 – Einde gebruik van de Software en overdracht data

1. In geval van een beëindiging van het gebruik van de Software, om welke reden dan ook, zullen wij de door gebruikers ingevoerde data gedurende 12 maanden bewaren.
2. Op uw eerste verzoek verzorgen wij de overdracht van deze data naar een door u aan te geven bestemming. De kosten voor overdracht komen voor rekening van de gebruiker.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die u met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die u binnen de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
4. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal €1.000,00, of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
5. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u
afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

 

Artikel 13 – Freeware

1. SmartTeam kan functionaliteiten van de Software gratis aanbieden. SmartTeam heeft het recht om het aantal gratis functionaliteiten uit te breiden of te beperken, zonder dat voorafgaande notificatie is vereist en zonder dat er enig recht op compensatie bestaat voor gebruikers.
2. Het gebruik van de gratis versie van de Software is geheel op eigen risico. SmartTeam geeft geen garanties over het gebruik in welke zin dan ook.
3. SmartTeam kan een teveel aan accounts van een persoon of bedrijf verwijderen indien deze meer dan 1 gratis account heeft.
4. Indien functionaliteiten gratis worden aangeboden is het bepaalde in artikel 3, 4, 5.1, 6, 11, 12.3, 12.4 en 12.6, niet van toepassing.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

 

Artikel 15 – Bevoegde rechter

Rechtbank Den Haag.